Toetsen, examens en overgang

Een schooljaar bestaat uit meerdere periodes. Gedurende een periode krijg je voor (vrijwel) elk vak een tussentijdse toets of opdracht. Een periode sluit je af met een toetsweek. Je krijgt dan een toets. Er zijn vier toetsweken per jaar, waarin de meeste vakken meedoen. Deze toetsen zijn gecoördineerd, wat wil zeggen dat alle leerlingen van een afdeling/leerjaar dezelfde toets maken. In het PTO (onderbouw) en PTA (bovenbouw) kun je zien wanneer wat wordt getoetst.   
Het doorlopend gemiddelde is het gemiddelde van al je cijfers. Dit cijfer komt uiteindelijk op je eindrapport.  

Toetsbeleid 

Visie op toetsen  

Summatieve toetsen zijn meetmomenten waarmee je kan aantonen dat je beschikt over een bepaald vereist niveau van kennis en vaardigheden. Door in een vaste cyclus te toetsen wordt je cognitieve ontwikkeling zichtbaar. Onze toetsen zijn valide, betrouwbaar en transparant. We vinden het belangrijk dat de toetsen worden nabesproken zodat je ervan kunnt leren.  
De groei van cognitieve competenties moet in de context van het streven naar een brede ontwikkeling van menszijn worden gezien. Toetsen zijn dus weliswaar belangrijk, maar toch slechts een instrument en geen doel in wat wij nastreven met ons onderwijs. Naast summatieve toetsing zetten wij in op formatief werken. Met het actief geven van gerichte feedback krijg je inzicht in je huidige ontwikkeling en je je verder kunt ontwikkelen. 

Organisatie 

In de onderbouw krijg je maximaal twee toetsen op een dag. In de bovenbouw leidt onze keuzevrijheid en keuzerijkheid van de vakken ertoe dat je ook wel eens drie toetsen op een dag hebt. Bij het maken van de toetsroosters streven we ernaar die groep zo klein mogelijk te houden en de vakkencombinaties op één dag gedurende het jaar te wisselen. Ook wordt, beperkt, tussentijds getoetst in lessen. Het PTO/PTA ziet erop toe dat de toetsen en inleverdata zo gelijk mogelijk worden verdeeld. Toetsroosters worden ruim op tijd gepubliceerd en de vijf dagen voor de toetsweek zijn deadline- en toetsvrij. Zo heb je voldoende tijd om je toets voor te bereiden.
Om weer eventjes bij te komen en om eventueel gemiste toetsen te kunnen inhalen, geldt dat ook voor de vijf dagen na de toetsweek. 

Inhaalrecht en herkansingen 

Heb je een toets met een geldige reden gemist, dan is er één inhaalmoment, dat wordt bepaald door de school. Onder een geldige reden verstaan wij vooraf verkregen verlof en een vooraf gedane ziekmelding, dus voordat de toets begint moet het je door je ouder/verzorger zijn ziekgemeld.  
In de bovenbouw heb je daarnaast een beperkt aantal herkansingsmogelijkheden, welke zijn vastgelegd in het PTA. 

Roosters van toetsweken en examens 


Rooster SE-1/toetsweek 4 (V4) (19 t/m 27 juni 2024)
Rooster toetsweek 4 onderbouw (20 juni t/m 27 juni)

Examenreglement en PTA

Examenreglement 2023-2024
PTA havo 4

PTA havo 5
PTA atheneum 4
PTA atheneum 5
PTA atheneum 6
PTA gymnasium 4
PTA gymnasium 5

PTA gymnasium 6

Revisie aanvragen

Na de laatste toetsweek wordt bij de leerlingbespreking een beslissing genomen over het volgende leerjaar. Hierbij worden de richtlijnen ter bevordering gevolgd. Er kan alleen tegen deze beslissing worden ingegaan als er informatie is over de leerling die niet is meegenomen bij de bespreking en van dusdanig gewicht is dat het de beslissing zou hebben kunnen beïnvloeden.
Als u denkt dat dat bij uw kind het geval is, kunt u via onderstaande link revisie aanvragen. Dit dient u te doen binnen 24 uur nadat u de beslissing vernomen heeft. De afspraken rondom revisie staan in het document onderaan op deze pagina.
Revisie aanvragen