Toetsen, examens en overgang

Een schooljaar bestaat uit meerdere periodes. Gedurende een periode krijg je voor (vrijwel) elk vak een tussentijdse toets of opdracht. Een periode sluit je af met een toetsweek. Je krijgt dan een toets voor (vrijwel) elk vak.
Het doorlopend gemiddelde is het gemiddelde van al je cijfers. Dit cijfer komt uiteindelijk op je eindrapport.  

Toetsbeleid 

Visie op toetsen  

Summatieve toetsen zijn meetmomenten waarmee leerlingen aantonen over een bepaald vereist niveau van kennis en vaardigheden te beschikken. Door in een vaste cyclus te toetsen wordt de cognitieve ontwikkeling die leerlingen doormaken zichtbaar. Onze toetsen zijn valide, betrouwbaar en transparant. We vinden het belangrijk dat de toetsen worden nabesproken zodat leerlingen ervan kunnen leren.  

De groei van cognitieve competenties moet in de context van het streven naar een brede ontwikkeling van menszijn worden gezien. Toetsen zijn dus weliswaar belangrijk, maar toch slechts een instrument en geen doel in wat wij nastreven met ons onderwijs. Naast summatieve toetsing zetten wij in op formatief werken. Met het actief geven van gerichte feedback krijgen onze leerlingen inzicht in hun huidige ontwikkeling en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

Organisatie 

Wij werken met vier toetsweken per jaar, waarin de meeste vakken meedoen. Deze toetsen zijn gecoördineerd, wat wil zeggen dat alle leerlingen van een afdeling/leerjaar dezelfde toets maken. Leerlingen kunnen in het PTO (onderbouw) en PTA (bovenbouw) zien wanneer wat wordt getoetst.   

In de onderbouw hebben leerlingen maximaal twee toetsen op een dag. In de bovenbouw leidt onze keuzevrijheid en keuzerijkheid van de vakken ertoe dat leerlingen ook wel eens drie vakken op een dag hebben. Bij het maken van de toetsroosters streven we ernaar die groep zo klein mogelijk te houden en de vakkencombinaties op één dag gedurende het jaar te wisselen.  Ook wordt er, beperkt, tussentijds getoetst in lessen. Het PTO/PTA ziet erop toe dat de toetsen en inleverdata zo gelijk mogelijk worden verdeeld. Om leerlingen zich bijtijds te kunnen laten voorbereiden, worden de toetsroosters ruim op tijd gepubliceerd en gelden de vijf dagen voor de toetsweek als deadline- en toetsvrij. Om weer eventjes bij te komen en om eventueel gemiste toetsen te kunnen inhalen, geldt dat ook voor de vijf dagen na de toetsweek. 

Inhaalrecht en herkansingen 

Is een toets met een geldige reden gemist, dan is er één inhaalmoment, dat wordt bepaald door de school. Onder een geldige reden verstaan wij vooraf verkregen verlof en een vooraf gedane ziekmelding, dus voordat de toets begint moet het kind zijn ziekgemeld.  

In de bovenbouw heeft een leerling daarnaast een beperkt aantal herkansingsmogelijkheden, welke zijn vastgelegd in het PTA. 

 

Roosters van toetsweken en examens 


>Rooster toetsweek 2 onderbouw (13 t/m 20 december 2023)
>Rooster toetsweek 2 bovenbouw (11 t/m 20 december 2023)
>Rooster toetsweek 3 bovenbouw (18 t/m 25 maart 2024)
>Rooster SE-1/toetsweek 4 (V4) (19 t/m 27 juni 2024)
>Rooster SE-3 (11 t/m 20 december 2023)
>Rooster SE-4 (18 t/m 25 maart 2024)


Examenreglement 2023-2024


PTA's

havo 4
havo 5
atheneum 4
atheneum 5
atheneum 6
gymnasium 4
gymnasium 5
gymnasium 6


Revisie aanvragen

Na de laatste toetsweek wordt bij de leerlingbespreking een beslissing genomen over het volgende leerjaar. Hierbij worden de richtlijnen ter bevordering gevolgd. Er kan alleen tegen deze beslissing worden ingegaan als er informatie is over de leerling die niet is meegenomen bij de bespreking en van dusdanig gewicht is dat het de beslissing zou hebben kunnen beïnvloeden.
Als u denkt dat dat bij uw kind het geval is, kunt u via onderstaande link revisie aanvragen. Dit dient u te doen binnen 24 uur nadat u de beslissing vernomen heeft. De afspraken rondom revisie staan in het document onderaan op deze pagina.

Revisie aanvragen