Wij zijn een gezonde school

Sinds 2022 is het Stanislascollege Westplantsoen een samenwerking aangegaan met Gezonde School. Samen met Gezonde School heeft het thema Welbevinden centraal gestaan in de gesprekken. De school heeft als doel om leerlingen een positieve omgeving te bieden waar leerlingen gezien worden en zichzelf kunnen ontwikkelen. Graag lichten wij toe hoe welbevinden een centraal thema is geworden in onze school. Onderstaande informatie is ook op verschillende plekken op de website in iets uitgebreidere vorm terug te vinden. Hieronder vindt u een samenvatting.

Positief Pedagogisch klimaat

Om het welbevinden bij leerlingen te bevorderen, schenken wij op school hier op verschillende manieren aandacht aan. Dit begint al bij het gebouw en de inrichting van lokalen. Zo is er aandacht voor genoeg zonlicht in de lokalen en is de pauzeruimte in 2022 verbouwd. Er is veel groen te vinden in de school. Door de enorme plantenbak in de pauzeruimte hopen wij een rustige omgeving voor leerlingen te creëren. Daarnaast is er ook een groene kantine. Er is een gezond(er) aanbod in de kantine wanneer leerlingen hier in de pauze hun lunch willen kopen.
Op het Stanislascollege Westplantsoen loopt een betrokken docententeam rond. Docenten zijn begaan met het welbevinden van leerlingen. Het is de kracht van deze school, die een populatie van  bijna 2100 leerlingen telt, dat leerlingen voelen dat ze worden gezien. Dit gevoel proberen we te versterken door een versterkt mentoraat aan te bieden. Iedere leerling heeft een mentor, die de leerling minstens één uur in de week ziet tijdens mentorles. Tijdens mentorles is er aandacht voor studievoortgang, studievaardigheden, maar ook welbevinden. Naast de mentorlessen bieden we extra activiteiten aan;

 • Bordspellenclub;
 • Debatclub;
 • FTC (robot-team);
 • GSA-vereniging;
 • Green-team
 • Kampen (brugklaskamp en zeilkamp);
 • Koor;
 • Orkest;
 • Reizen weken;
 • Schaakclub;
 • Schoolfeesten;
 • Sporttoernooien;
 • Stanislas on Stage;
 • Tuinieren;
 • Zelfverdediging voor meisjes.

Op deze manier kunnen leerlingen zich op meerdere vlakken ontwikkelen en proberen wij vanuit school bij te dragen aan het welbevinden van leerlingen.

Versterken sociaal-emotionele vaardigheden

Onze leerlingen maken een grote ontwikkeling door in de tijd dat zij bij ons op school rondlopen: de puberteit. Allerlei facetten in hun leven zijn aan het veranderen; hun fysiek en emoties ontwikkelen zich in rap tempo. Ze komen op een nieuwe school, maken nieuwe vrienden en worden didactisch uitgedaagd. Naast een didactische verantwoordelijkheid voelen wij op school ook een verantwoordelijkheid om leerlingen op sociaal-emotioneel vlak te begeleiden. Het doel is om leerlingen veilig te laten opgroeien, waarbij onze kernwaarden bewustzijn, competentie, compassie en betrokkenheid een belangrijke rol spelen.
Tijdens de mentorlessen besteden wij hier extra aandacht aan. Dit gebeurt middels gecertificeerde programma’s. In de brugklas wordt er gewerkt met Brein de Baas en vanaf de tweede klas tot het eindexamenjaar wordt de methode Psieg gebruikt. Deze methodes leren leerlingen hoe ze vat krijgen op hun (negatieve) gedachten en hoe ze met spanning in hun leven kunnen omgaan. De mentoren zijn getraind om deze lessen te geven.

Omgaan met spanning roept op tot een zoektocht naar ontspanning. Docenten doen hun best om leerlingen te stimuleren om hier gezonde oplossingen voor te zoeken. Er is daarom ook aandacht voor genotsmiddelen. Het Westplantsoen heeft sinds 2023 een actieve samenwerking met Brijder. Drie keer per jaar komt de contactpersoon van de Brijder naar school voor een preventief spreekuur. Leerlingen kunnen hier (anoniem) praten over zorgen omtrent het gebruik van middelen (gamen, drank, roken/vapen of drugs)
Vanaf schooljaar 2024-2025 zal er ook gewerkt gaan worden met het gecertificeerde programma Helder op School. Deze lessen zullen door getrainde mentoren worden gegeven in zowel de brugklas als de tweede klas (havo en vwo).
Er is in de tweede klas ook aandacht voor cyberpesten via de theatervoorstelling Valentijn van de organisatie Play Back. Zij gaan met leerlingen in gesprek over groepsdruk en hoe een leerling zich (online) weerbaar kan maken. De aandacht voor groepsdynamiek en hulpvragen wordt in de derde klas opnieuw bevraagd middels een workshop over eetstoornissen van Stichting Kiem. Hulp vragen blijft een centraal thema tijdens lessen over welbevinden in de bovenbouw. Naast de Psieg-lessen zien leerlingen een voorstelling van theatergroep Traxx. Tijdens deze voorstelling staat depressie centraal. Vanuit dit thema wordt er opnieuw aandacht besteed aan het vragen om hulp als leerlingen ervaren dat zij zich niet lekker in hun vel voelen.

Er is ook oog voor het welbevinden van het docententeam. Ook voor docenten worden activiteiten georganiseerd, zoals een pubquiz of een borrel. Daarnaast kunnen ook docenten deelnemen aan het schoolorkest/koor. Bovendien organiseert de gymsectie verschillende sporttoernooien voor docenten of een wekelijks sportmoment voor het team. Ook kunnen docenten zich aanmelden voor training om hun vitaliteit te verhogen middels een-op-een-coaching of groepssessies van Lab of Life. Het Stanislas Westplantsoen poogt op deze manier het welbevinden van leerlingen en docenten te optimaliseren.

Betrekken van ouders en verzorgers

Om het welbevinden van leerlingen te vergroten vindt de school het belangrijk dat zowel ouders/verzorgers als de leerlingen zelf worden betrokken in dit proces. Vanuit deze visie worden de ouderraad en de leerlingenraad actief betrokken. Hierdoor wordt er uiteengezet welke invulling deze betrokkenheid heeft met het oog op welbevinden.

Ouderraad

Op onze school hebben we een actieve ouderraad. Deze functioneert als klankbordgroep voor de schoolleiding en geeft advies over de kwaliteit van het onderwijs, beleidsmatige zaken en buitenschoolse activiteiten. Vragen of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen kunnen ouders doorgeven aan de ouderraad. De raad vergadert ongeveer 10 keer per jaar met de schoolleiding. De ouderraad is verder betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse vastenactie, het boekenfonds, activiteiten van de werkgroep Identiteit. Ook organiseren zij ouder- en thema avonden en brengen zij 2 keer per jaar de nieuwsbrief uit: het Torakal. De ouderraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die zich inzetten voor leerlingen. Ook de leerlingenraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Leerlingen denken mee in bijvoorbeeld het aanbod van de gezonde kantine.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kan er worden bijgepraat over het beleid en beslissingen van het Stanislascollege Westplantsoen. In deze raad nemen medewerkers, ouders en leerlingen deel.

Het ondersteunen van leerlingen met extra zorgbehoefte

Hoewel er verschillende programma’s worden ingezet om het welbevinden van leerlingen te optimaliseren heeft een enkele leerling een extra steuntje in de rug nodig. Hier biedt het Stanislascollege Westplantsoen een brede ondersteuning aan. Dit is te lezen in het plan Perspectief op School (POS). Deze is te vinden op de website. Hierin staat onder andere vermeld welke begeleiding wij op school aanbieden, zoals leerlingbegeleiding, maar ook welke samenwerkingen er zijn. Denk hierbij aan Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) en schoolmaatschappelijk werk. Het Stanislascollege Westplantsoen doet een breed aanbod om het welbevinden van leerlingen met een extra zorgbehoefte te vergroten.