Ouderraad en Torakel

De Ouderraad fungeert als klankbordgroep voor de schoolleiding en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van het onderwijs, beleidsmatige zaken en buitenschoolse activiteiten, maar heeft géén formele rol. 
Ouders die vragen, opmerkingen of zorgen hebben over meer beleidsmatige zaken van het de school, kunnen die doorgeven aan de Ouderraad. Wij nemen deze dan mee in ons maandelijks overleg. De Raad heeft geen rol in zaken die specifiek gaan over een klas en leerlingen. Hiervoor is in eerste instantie de mentor en in tweede instantie de coördinator en/of conrector het aanspreekpunt.

De raad vergadert ongeveer tien keer per jaar (in de avonduren) met de schoolleiding,
Naast de functie van klankbordgroep is de Ouderraad betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Vastenactie, het boekenfonds en activiteiten van de werkgroep identiteit.  
Daarnaast organiseert de raad twee keer per jaar een thema-avond voor ouders.
Twee keer per jaar brengen zij een nieuwsbrief uit: Het Torakel.

Een vertegenwoordiging van ouderraad heeft zitting in de Medezeggenschapsraad. Zo blijft er een goede afstemming over en weer.

De OR bestaat uit een groep van 10-15 ouders, met kinderen in de diverse geledingen van school. Deelname is vrijwillig; er staat geen vergoeding tegenover. Het voorzitterschap van de Ouderraad rouleert.
Heb je belangstelling om deel te nemen? Het is altijd mogelijk vrijblijvend een vergadering bij te wonen.  

De Ouderraad is te bereiken via e-mail: ouderraadscw@stanislascollege.nl.

Torakel

Torakel is een digitale nieuwsbrief voor en door ouders. De nieuwsbrief wordt per e-mail verspreid. De redactie van de nieuwsbrief is in handen van de Ouderraad.
Heeft u nuttige informatie over kinderen en wilt u dat delen met andere ouders? Dan is de nieuwsbrief het medium voor u!
Torakel verschijnt twee keer per jaar. Kopij kunt u aanleveren via mail: torakel@stanislascollege.nl.