Leermiddelen en Chromebook

Het Stanislascollege heeft een intern boekenfonds. Dit fonds verzorgt voor alle leerlingen de lesboeken en het digitaal lesmateriaal. De leermiddelen worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen hier netjes mee om te gaan.

Chromebook

Alle eersteklassers ontvangen bij de start van het schooljaar een Chromebook. Dit Chromebook gebruiken zij gedurende hun hele schoolperiode en wordt, zowel op school als thuis, gebruikt naast boeken en schriften. Door het Chromebook hebben leerlingen altijd meer bronnen bij de hand dan alleen een lesboek. Dat werkt verrijkend. Bovendien maakt een Chromebook werken met interactieve lesstof mogelijk. Hierdoor kan een docent de les veel beter afstemmen op het niveau, de interesses en het tempo van een leerling. Zo is er meer maatwerk mogelijk.
Het Chromebook wordt bekostigd vanuit het boekenfonds en kan hierdoor kosteloos worden verstrekt aan de leerling.

Zelf aan te schaffen leermiddelen

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een lijst met leermiddelen, die zij zelf dienen aan te schaffen. Sommige leermiddelen worden door de school aangeschaft; daarvan krijgen de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar een factuur.

Wijzigingen in het leermiddelenpakket gedurende het schooljaar

Indien het boekenpakket gedurende het schooljaar op verzoek van de leerling wijzigt, worden de nieuwe leermiddelen verstrekt onder gelijktijdige inlevering van de eventuele niet meer nodig zijnde leermiddelen. Er wordt € 35,- in rekening gebracht voor administratie- en afhandelingskosten. Deze kosten dienen contant bij de administratie betaald te worden.

Boek kwijt?

Indien een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek zelf aanschaffen (mag ook tweedehands) via de boekhandel of via internet.

Leermiddelen inleveren aan het einde van het schooljaar

Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren met daarbij een inleverlijst waarop staat welke leermiddelen moeten worden ingeleverd. Niet ingeleverde leermiddelen worden in rekening gebracht, evenals een bedrag voor beschadigde en beschreven boeken. De leerling dient de kosten ter plekke te voldoen.

Contact

Bij vragen over schoolboeken en of leermiddelen kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met mw. M. van Cappellen via  boekenfondsscw@stanislascollege.nl