Contacten met school

Wij betrekken u als ouder volop bij de studievoortgang van uw kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat u thuis weet hoe het gaat op school en waar we naartoe werken. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden.

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

Elke klas heeft een mentor. De mentor geeft naast de vakles ook mentorles(sen) aan de klas. De mentor houdt de ontwikkeling van uw kind in de gaten. Een aantal keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een MOL-gesprek met uw kind en de mentor. In dit gesprek heeft uw kind zoveel mogelijk de leiding en vertelt hoe het gaat op school en wat verbeterpunten zijn voor de komende tijd.
U en uw kind kunnen altijd bij de mentor terecht voor vragen of om iets te vertellen.

Overig contact met school

  • Nieuwsbrief: een aantal keer per jaar sturen wij vanuit de schoolleiding een nieuwsbrief
  • Ouderavonden: de school organiseert ouderavonden waarin informatie wordt gegeven over het schooljaar of een actueel thema, zoals brugklas, profielkeuze, examen, etc.
  • Thema-avonden: De school organiseert in samenwerking met de ouderraad informatieavonden over actuele thema’s zoals: gameverslaving, omgaan met social media, etc.

Leerlingvolgsysteem Magister

In Magister worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben u en uw kind inzage in de gegevens en kunnen zo elke dag zien hoe het gaat op school.
Op de website staat rechtsboven onder 'inloggen' een snelkoppeling naar Magister. Magister geeft u als ouder toegang tot de beschikbare gegevens over uw kind, waaronder absenties, cijfers en aantekeningen van docenten.
>> Klik hier voor meer informatie over Magister

Afkortingen Magister

AB de leerling is absent gemeld maar de reden van de absentie is onbekend
GV de leerling is absent, maar er is akkoord gegeven voor het verzuim
ME de leerling is absent wegens medische redenen
FA de leerling is absent wegens familieomstandigheden
ZK de leerling is absent wegens ziekte
ZH de leerling is ziek naar huis gegaan
TL de leerling is ongeoorloofd te laat
TR de leerling is te laat met reden
HV de leerling heeft zijn huiswerk niet gemaakt
BV de leerling is zijn boeken vergeten
SP de leerling heeft gespijbeld en heeft daarvoor een straf ondergaan
UG de leerling is eruit gestuurd
GS de leerling is geschorst
In geval van onregelmatigheden kunt u contact opnemen met de coördinator van uw kind.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Als u als ouder van een leerling gescheiden bent, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie over uw kind verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht naar gescheiden ouders.
Wij gaan ervan uit dat u - wanneer u beide het ouderlijk gezag heeft - elkaar informeert met betrekking tot zaken rondom uw kind. U bent dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en MOL-gesprekken. In overleg met de coördinator kan daarvan worden afgeweken.
Verdere informatie staat in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.