Ziek, te laat en verlof

Ziekmelden

Als een leerling ziek is, vragen we u om uw kind vóór 9:00 uur ziek te melden via de Magister-app. De leerling kan in Magister maximaal twee dagen ziekgemeld worden. Als de leerling na twee dagen nog steeds ziek is, dient opnieuw een ziekmelding gedaan te worden via de app.
Als een leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich af bij de receptie en de coördinator. De leerling krijgt een briefje mee, dat bij terugkeer op school ingevuld bij de coördinator moet worden ingeleverd.
Als een leerling onverhoopt door een medewerker naar het ziekenhuis is gebracht, wordt u natuurlijk direct geïnformeerd.
Als een leerling meer dan een week ziek is, neemt de mentor contact met u op.

Te laat

Een leerling die te laat komt, meldt zich, voordat hij/zij naar de les gaat, bij de receptie. Hierna gaat de leerling zo snel mogelijk naar de les.

Kortdurende afwezigheid, bijvoorbeeld i.v.m. een bezoek aan arts of specialist.

Bij verhindering voor één of enkele lesuren stelt de ouder/ verzorger de afdeling hiervan uiterlijk een dag van tevoren op de hoogte door het online 'formulier kortdurende afwezigheid' in te vullen

Verlof

Verlof voor één of meer dagen moet tijdig, met opgaaf van redenen, aangevraagd worden.
Bij familie- of gezondheidszaken, dient het verlof aangevraagd te worden bij de coördinator. Alle andere aanvragen voor verlof moeten worden ingediend bij de conrector en worden eventueel voorgelegd aan de rector.
Landelijk doet zich het verschijnsel voor dat in toenemende mate gezinnen vakanties (gedeeltelijk) buiten schoolvakanties plannen. De inspectieacht die trend ontoelaatbaar en ziet er dan ook op toe dat scholen zich wat dat betreft strikt aan de gestelde regels houden. Dat betekent dat de school leerlingen geen toestemming kan geven hun vakantie eerder aan te vangen of later te beëindigen dan de schoolvakanties. De school meldt voorkomende gevallen aan de dienst leerplichtzaken van desbetreffende gemeente.

Documenten